Proceduri operaţionale

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii de cercetare conform Planului Anual de cercetare ştiinţifică al ICIA – PO-01,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii de cercetare ỉn baza contractelor ỉncheiate de ICIA conform procedurilor autorităţilor contractante de la nivel naţional şi internaţional – PO-02,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea recrutării/angajării/promovării personalului – PO-04,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind condica de prezenţă, efectuarea concediilor de odihnă, a concediilor fără salariu, a altor tipuri de concedii şi ỉnvoiri – PO-05,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind efectuarea şi evidenţa contabilă a deplasărilor – PO-06,
Procedura operatională: Elaborarea programului anual şi a strategiei anuale a achiziţiilor publice COD: PO-PAAP şi SAAP-PO-07-BAP ANEXA COD: F-03 04 05-PO-07-BAP-Referat-de-necesitate
Procedura specifică: Derularea achiziţiilor directe COD: PS-01-BAP.
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind activitatea Economico-Financiară – PO-08,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind completarea registrului de casă – PO-09,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv – PO-10,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind efectuarea controlului preventiv intern – PO-11,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind numerotarea formularelor – PO-12,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind intocmirea statelor de salarii – PO-13,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind controlul financiar preventiv – PO-14,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind intocmirea pontajelor – PO-15,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii Consiliului Ştiinţific al ICIA – PO-16,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind întocmirea şi actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar-contabilã – PO-17,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind alocarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor – PO-18,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea si efectuarea operațiunilor de scoatere din funcțiune/declasare si casare a activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar – PO-19,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind completarea registrului inventar – PO-20,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind circulaţia documentelor – PO-21,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar – PO-22,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor şi dezvoltarea resurselor umane – PO-23,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea procedurilor operaţionale – PO-24,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de delegare – PO-25,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de acces la resursele ICIA – PO-26,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind semnalarea neregulilor – PO-27,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind întocmirea și actualizarea fișelor de post – PO-28,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind biblioteca ICIA – PO-29,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind casieria – PO-30,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea deciziilor – PO-31,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ procedura operaţională privind managementul riscului și elaborarea registrului de riscuri – PO-32,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind gestiunea conţinutului paginilor web ale ICIA – PO-33,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind arhivarea documentelor – PO-34,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind FOREXEBUG Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public – PO-35.
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Securitate ocupaţională, Protecţia muncii, Prevenirea şi stingerea incendiilor – PO – 36 ,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Desfăşurarea Activităţii de Doctorat – PO – 37Regulamentul Academiei Române privind Organizarea Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române,

REGULAMENTE, CODURI, DECIZII COMISII, STRATEGIE

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERNĂ,
REGULAMENTUL DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE,
REGULAMENTUL PENTRU EVALUAREA ANGAJAŢILOR.
CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ,
DECIZIE NUMIRE A MEMBRILOR COMISIEI DE ETICĂ ŞI REGULAMENTUL DE APLICARE A CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ,
CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ,
DECIZIE NUMIRE COMISIE DE EVALUARE A RISCULUI ŞI REGULAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI,
Decizie comisie evaluare riscuri,
DECIZIE NUMIRE COMISIE PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ,
REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL,
STRATEGIA DE CONTROL INTERN ŞI MANAGERIAL,
DECIZIE NUMIRE COMISIE ARHIVARE,
DECIZIE ADMINISTRARE ARHIVE,
REGULAMENTUL COMISIEI DE ARHIVARE.
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CERCETARII APROBAT DE SECTIA DE STIINTA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI.
REGULAMENTUL DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE CONSILIU ȘTIINȚIFIC.
Regulament intern al Academiei Romane pentru acordarea de vouchere de vacanta.