Proceduri operaţionale

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii de cercetare conform Planului Anual de cercetare ştiinţifică al ICIA – PO-01,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii de cercetare ỉn baza contractelor ỉncheiate de ICIA conform procedurilor autorităţilor contractante de la nivel naţional şi internaţional – PO-02,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea recrutării/angajării/promovării personalului – PO-04,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind condica de prezenţă, efectuarea concediilor de odihnă, a concediilor fără salariu, a altor tipuri de concedii şi ỉnvoiri – PO-05,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind efectuarea şi evidenţa contabilă a deplasărilor – PO-06,
Procedura operatională: Elaborarea programului anual şi a strategiei anuale a achiziţiilor publice COD: PO-PAAP şi SAAP-PO-07-BAP ANEXA COD: F-03 04 05-PO-07-BAP-Referat-de-necesitate
Procedura specifică: Derularea achiziţiilor directe COD: PS-01-BAP.
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind activitatea Economico-Financiară – PO-08,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind completarea registrului de casă – PO-09,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv – PO-10,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind efectuarea controlului preventiv intern – PO-11,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind numerotarea formularelor – PO-12,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind intocmirea statelor de salarii – PO-13,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind controlul financiar preventiv – PO-14,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind intocmirea pontajelor – PO-15,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii Consiliului Ştiinţific al ICIA – PO-16,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind întocmirea şi actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar-contabilã – PO-17,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind alocarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor – PO-18,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea si efectuarea operațiunilor de scoatere din funcțiune/declasare si casare a activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar – PO-19,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind completarea registrului inventar – PO-20,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind circulaţia documentelor – PO-21,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar – PO-22,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor şi dezvoltarea resurselor umane – PO-23,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea procedurilor operaţionale – PO-24,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de delegare – PO-25,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de acces la resursele ICIA – PO-26,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind semnalarea neregulilor – PO-27,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind întocmirea și actualizarea fișelor de post – PO-28,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind biblioteca ICIA – PO-29,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind casieria – PO-30,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea deciziilor – PO-31,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ procedura operaţională privind managementul riscului și elaborarea registrului de riscuri – PO-32,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind gestiunea conţinutului paginilor web ale ICIA – PO-33,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind arhivarea documentelor – PO-34,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind FOREXEBUG Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public – PO-35.
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind METODOLOGIA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ – PO – 36a ,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind securitate şi sănătate ocupaţională. Metodologia de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă – PO – 36b ,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Desfăşurarea Activităţii de Doctorat – PO – 37Regulamentul Academiei Române privind Organizarea Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române,
Procedura privind masuri de desfasurare on-line a unor activitati in cadrul SCOSAAR Declaratia GDPR si Declaratia de autenticitate
instrucţiunile proprii elaborate de instituţie pentru asigurarea protecţiei angajaţilor care desfăşoară telemuncă – PO 38
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare din cadrul ICIA

REGULAMENTE, CODURI, DECIZII COMISII, STRATEGIE

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERNĂ,
REGULAMENTUL DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE,
REGULAMENTUL PENTRU EVALUAREA ANGAJAŢILOR.
CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ,
DECIZIE NUMIRE A MEMBRILOR COMISIEI DE ETICĂ ŞI REGULAMENTUL DE APLICARE A CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ,
CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ,
DECIZIE NUMIRE COMISIE DE EVALUARE A RISCULUI ŞI REGULAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI,
Decizie comisie evaluare riscuri,
DECIZIE NUMIRE COMISIE PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ,
REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL,
STRATEGIA DE CONTROL INTERN ŞI MANAGERIAL,
DECIZIE NUMIRE COMISIE ARHIVARE,
DECIZIE ADMINISTRARE ARHIVE,
REGULAMENTUL COMISIEI DE ARHIVARE.
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CERCETARII APROBAT DE SECTIA DE STIINTA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI.
REGULAMENTUL DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE CONSILIU ȘTIINȚIFIC.
Regulament intern al Academiei Romane pentru acordarea de vouchere de vacanta.