Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", Academia Română

Proceduri operaţionale

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii de cercetare conform Planului Anual de cercetare ştiinţifică al ICIA – PO-01,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii de cercetare ỉn baza contractelor ỉncheiate de ICIA conform procedurilor autorităţilor contractante de la nivel naţional şi internaţional – PO-02,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare din cadrul ICIA – PO-03,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea recrutării/angajării/promovării personalului – PO-04,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind condica de prezenţă, efectuarea concediilor de odihnă, a concediilor fără salariu, a altor tipuri de concedii şi ỉnvoiri – PO-05,
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aprobarea, verificarea, înregistrarea, evidența și urmărirea cheltuielilor cu deplasările în tara/străinătate – PO-06,
Procedura operatională: Elaborarea programului anual şi a strategiei anuale a achiziţiilor publice COD: PO-PAAP şi SAAP-PO-07-BAP ANEXA COD: F-03 04 05-PO-07-BAP-Referat-de-necesitate
PROCEDURA SPECIFICĂ DE DERULARE ACHIZIŢIILOR DIRECTE COD: PS-01-RAP.
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind activitatea Economico-Financiară – PO-08,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind completarea registrului de casă – PO-09,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv – PO-10,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind efectuarea controlului preventiv intern – PO-11,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind numerotarea formularelor – PO-12,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind intocmirea statelor de salarii – PO-13,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind controlul financiar preventiv – PO-14,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind intocmirea pontajelor – PO-15,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea activităţii Consiliului Ştiinţific al ICIA – PO-16,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind întocmirea şi actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar-contabilã – PO-17,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor – PO 18,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea si efectuarea operațiunilor de scoatere din funcțiune/declasare si casare a activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar – PO-19,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind completarea registrului inventar – PO-20,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind circulaţia documentelor – PO-21,
PROCEDURA OPERATIONALA privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum – PO-22,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor şi dezvoltarea resurselor umane – PO-23,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea procedurilor operaţionale – PO-24,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de delegare – PO-25,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de acces la resursele ICIA – PO-26,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind semnalarea neregulilor – PO-27,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind întocmirea și actualizarea fișelor de post – PO-28,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind biblioteca ICIA – PO-29,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind casieria – PO-30,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea deciziilor – PO-31,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ procedura operaţională privind managementul riscului și elaborarea registrului de riscuri – PO-32,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind gestiunea conţinutului paginilor web ale ICIA – PO-33,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind arhivarea documentelor – PO-34,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind FOREXEBUG Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public – PO-35.
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind METODOLOGIA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ – PO – 36a ,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind securitate şi sănătate ocupaţională. Metodologia de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă – PO – 36b ,
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Desfăşurarea Activităţii de Doctorat – PO – 37Regulamentul Academiei Române privind Organizarea Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române,
Procedura privind masuri de desfasurare on-line a unor activitati in cadrul SCOSAAR Declaratia GDPR si Declaratia de autenticitate
instrucţiunile proprii elaborate de instituţie pentru asigurarea protecţiei angajaţilor care desfăşoară telemuncă – PO 38
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind înregistrarea rezultatelor cercetării – PO – 39
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind valorificarea rezultatelor cercetării – PO – 40
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli – PO – 41
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind administrarea şi asigurarea securităţii echipamentelor şi sistemelor ICIA – PO – 42
PROCEDURA OPERATIONALA privind receptia bunurilor achizitionate – PO-43
PROCBDURA OPERATIONALĂ privind evidența mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare – PO 44
PROCEDURA OPERATIONALĂ privind evidența obiectelor de inventar la locurile de utilizare și/sau păstrare – PO 45
ROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind verificarea si depanarea internet-ului – PO 46
Procedura Academiei Romane privind organizarea de evenimente
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare din cadrul ICIA
GEP

REGULAMENTE, CODURI, DECIZII COMISII, STRATEGIE

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERNĂ,
REGULAMENTUL DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE,
REGULAMENTUL PENTRU EVALUAREA ANGAJAŢILOR.
CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ,
DECIZIE NUMIRE A MEMBRILOR COMISIEI DE ETICĂ ŞI REGULAMENTUL DE APLICARE A CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ,
CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ,
DECIZIE NUMIRE COMISIE DE EVALUARE A RISCULUI ŞI REGULAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI,
DECIZIE NUMIRE COMISIE PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ,
REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL,
STRATEGIA DE CONTROL INTERN ŞI MANAGERIAL,
PROGRAMUL DE DEZVOLATRE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL ICIA,
DECIZIE NUMIRE COMISIE ARHIVARE,
DECIZIE ADMINISTRARE ARHIVE,
REGULAMENTUL COMISIEI DE ARHIVARE.
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CERCETARII APROBAT DE SECTIA DE STIINTA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI.
REGULAMENTUL DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE CONSILIU ȘTIINȚIFIC.
Regulament intern al Academiei Romane pentru acordarea de vouchere de vacanta.